Algemene voorwaarden – Dansschool Pasofino

Algemene Voorwaarden

Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Dansschool Pasofino , hierna te noemen Pasofino, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.
1.2 Cursisten en bezoekers van de dansschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de dansschool dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
1.3 Pasofino is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. Pasofino is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
1.4 Pasofino heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

Artikel 2: Inschrijving

Bij inschrijving is men cursist tot wederopzegging. Personen tot 18 jaar dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door een wettelijke vertegenwoordiger. Bij inschrijving is men maandelijks het inschrijfgeld verschuldigd evenals de contributie over de “opzegtermijn”.

Artikel 3: Betaling

Het abonnementsgeld wordt vooruit betaald. U betaald dus eind van de maand voor de komende maand.*

Art. 4 Aansprakelijkheid

4.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen ( roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden op de bezoeker verhaald worden.
4.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.
4.3 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Pasofino is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico.

Art. 5 Consumpties, rookbeleid en overig

5.1 In de dansschool geldt een algeheel rookverbod.
5.2 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drankjes en/of etenswaren in de dansschool te nuttigen. Deze zullen zonder overleg in beslag worden genomen.
5.3 Wij schenken geen kraanwater.
5.4 Consumpties mogen alleen in de dansschool worden genuttigd, niet buiten op het terrein.
5.5 Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht en of geschonken.
5.6 Pasofino en haar medewerkers hebben het recht om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.
5.7 Kauwgom is niet toegestaan in de dansschool.
5.8 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Pasofino. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
5.9 Pasofino zelf is wel gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van de dansschool en deze te gebruiken voor promotie en andere doeleinden
Gedrags regelement (Wij verwachten dat iedereen die het pand betreedt dit regelement naleeft:)
5.10 Draag geen schoenen die ook buiten gedragen worden, maar zorg voor schone (dans) schoenen.
5.11 Behandel elkaar en elkaars eigendommen met respect, behandel ook de eigendommen en medewerkers van de dansschool met respect.
5.12 Zorg ervoor dat je geen overlast veroorzaakt tijdens het betreden en het vertrek van de dansschool
5.13 Hou de dansschool en haar omgeving schoon en opgeruimd, gooi afval in de afvalbakken en niet op de grond ( dit geldt zowel voor binnen als buiten de dansschool)
5.15 Bezoek tijdens de cursus is toegestaan, maar dit mag geen storend effect hebben op de les.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.